ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

ZÁPIS  DETÍ  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY pre školský rok 2021/2022

sa uskutoční v termíne od 01.05. – 15.05.2021.

Zmena organizácie zápisu z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia – ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARD-CoV-2.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať  bez osobnej prítomnosti detí s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

1)Možnosť získania Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

Elektronicky:

– stiahnuť s webového sídla školy

Osobné prevzatie:

– pre zákonných zástupcov, ktorí nemajú možnosť elektronickej komunikácie Materská škola zabezpečí sprístupnenie tlačiva Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v priestoroch MŠ v každom pavilóne .

2) Možnosť doručenia Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

– Elektronicky : matskol@centrum.sk

– Poštou na adresu: Materská škola, Jána Cikkera 651/2 962 31 Sliač

– Osobné doručenie: pre zákonných zástupcov, ktorí sa rozhodnú doručiť vyplnené tlačivo  

OPRAVA: Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa pre školský rok 2021/2022 je NUTNÉ !!! Musí byť súčasťou prihlášky!

Prednostne sú do materskej školy prijímané deti: 

  • ktoré dovŕšili päť rokov veku,
  • s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • deti, ktorých súrodenec navštevuje MŠ,
  • deti, ktoré majú zvládnuté základné hygienické a kultúrne návyky