PETÍCIA PROTI SPÁJANIU MŠ

            Rada školy zaujala k tejto veci NESÚHLASNÉ STANOVISKO, nakoľko nevznikne taká finančná úspora ako to prezentuje zriaďovateľ a vidíme skôr negatívne dopady na výchovno-vzdelávaciu oblasť, personálne a medziľudské vzťahy, nižšiu možnosť čerpania financií z grantov, dotácii a projektov.

Vaše stanovisko môžete vyjadriť v petícii organizovanej všetkými materskými školami v šatniach jednotlivých tried.

Dôvody prečo nesúhlasíme so spájaním:

  • Prerábanie Školského vzdelávacieho programu z dôvodu jeho zjednotenia (ciele, zameranosť)
  • Podľa výpočtov riaditeliek MŠ mesto financie pri zrušení miesta hospodárky a zástupkyne z MŠ SNP neušetrí, naopak, bude musieť doplácať na mzdu novoprijatej učiteľky, ktorá bude musieť doplniť úväzok za riaditeľku škôlok
  • RÚVZ neumožní premiestňovanie detí v prípade chorobnosti z jednej MŠ do druhej za účelom úspory energií
  • Premiestňovanie riaditeľky z jednej budovy do druhej pri riešení rôznych problémov je časovo náročné
  • Hospodárka v materskej škole je potrebná, riaditeľka všetky úkony nebude stíhať , z dôvodu iných povinností riaditeľky (napr. mesto Zvolen má v každej MŠ hospodárku-nie účtovníčku, na 100% -ný úväzok v 5 a viac triednych MŠ) a  zrušenie pracovného miesta niektorým učiteľkám
  • Poldenná prevádzka MŠ, ako ju plánuje mesto v prípade nedostatku financií od 8:00 h do 15:00h  je nereálne, lebo poldenná prevádzka je spravidla od cca 7:00 do 13:00 hod. a kvôli bezpečnosti detí aj tak musia byť na pobyt vonku a obed 2 učiteľky
  • Úspora financií mesta  prostredníctvom projektov, ktoré MŠ robia a získavajú tak vlastné financie, čím ušetria financie mesta (dve MŠ môžu získať viac financií za podané a úspešné projekty ako jedna –napríklad MŠ Cikkera z projektov zariadila novú triedu a mesto to nič nestálo , a to v hodnote 10 000,- a nové ihrisko v hodnote 8 500,-)
  • Obyčajne v mestách, kde majú spájané elokované pracoviská, sú zabezpečené pre školy podporné tímy (školník, špeciálny pedagóg, logopéd, psychológ…)
  • Bratislava zrušila elokované pracoviská z dôvodu , že nie sú úsporné
  • V neposlednom rade ak prejde financovanie materských škôl od 01.01.2025 pod Ministerstvo školstva, celý zámer ušetrenia financií zlučovaním sa môže považovať za bezpredmetný