O našej škôlke

Poslanie

Kedykoľvek navštívite našu materskú školu, zažijete jej atmosféru, zoznámite sa s priestormi, nahliadnete do výchovno – vzdelávacieho procesu a presvedčíte sa, že citlivo vnímame detskú dušu. Kvalita pedagogického prístupu uspokojí túžbu dieťaťa po poznaní a individuálna starostlivosť vytvára deťom pocit istoty a bezpečia.
Poslaním našej materskej školy je rozvíjať samostatné a zdravo sebavedomé deti cestou prirodzenej výchovy, položiť základy celoživotného vzdelávania všetkým deťom na základe ich možností, záujmov a potrieb. Rozvíjať starostlivosť o talentované deti a deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.
Celé snaženie všetkých zamestnancov školy smeruje k tomu, aby tu dieťa bolo maximálne šťastné a spokojné.


Rada školy

Rada školy pri MŠ Jána Cikkera 651/2 962 31 Sliač bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 28.09.2021. Funkčné obdobie začalo dňom 28.09.2021 na obdobie 4 rokov.

Členovia rady školy:

Dátum ustanovenia: 28.09.2021
Počet členov: 7

  1. Predseda RŠ: Jaroslava Popovcová
  2. pedagogickí zamestnanci: Jaroslava Popovcová, Mgr. Andrea Bartková
  3. nepedagogickí zamestnanci: Anna Bendíková
  4. rodičia: Aneta Franková, Ivana Cejzlová, Dominika Uhrínová
  5. delegovaní zástupcovia MÚ Letecká 1, 962 31 Sliač: Mgr. Peter Kocúr

Naši zamestnanci

Pani riaditeľka:
Mgr. Lea Janáková

Pani učiteľky v triedach:
Lienky: Mgr. Andrea Bartková, Beáta Menyhértová
Včielky: Mgr. Lea Janáková, Jaroslava Popovcová
Slniečka: Jana Paučová, Mgr. Miriam Danislavová

Motýliky: Miroslava Olšiaková, Denisa Jarotová

Nepedagogickí zamestnanci:
Anna Kubincová, Anna Bendíková, Vlasta Riečanová

Hospodárka školy: Ing. Jana Kelemenová PhD.