ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

ZÁPIS  DETÍ  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY

pre školský rok 2020/2021

sa uskutoční v termíne od 04.05. – 06.05.2020.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať  bez osobnej prítomnosti detí s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Možnosť získania Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

Elektronicky:

– stiahnuť s webového sídla v sekcii Zverejňovanie, dokumenty

Osobné prevzatie:

– pre zákonných zástupcov, ktorí nemajú možnosť elektronickej komunikácie Materská škola zabezpečí sprístupnenie tlačiva Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v priestoroch MŠ od:

04.05.2020   do 06.05.2020    v čase od 14.30 -16.30 hod.

Možnosť doručenia Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

– Elektronicky

– Poštou na adresu: Materská škola, Jána Cikkera 651/2 962 31 Sliač

– Osobné doručenie: pre zákonných zástupcov, ktorí sa rozhodnú doručiť vyplnené tlačivo   Žiadosti  o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie osobne,

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potrebné.

Prednostne budú prijímané deti :

  • ktoré dovŕšili päť rokov veku,
  • s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
  • deti, ktorých súrodenec navštevuje MŠ,
  • deti, ktoré majú zvládnuté základné hygienické a kultúrne návyky

ZÁPIS 2020