POZOR ZMENA PLATIEB

Materská škola Jána Cikkera v Sliači oznamuje rodičom , že nastali zmeny v platbách za materskú školu a stravu, a to nasledovne:

 

POPLATOK ZA MATERSKÚ ŠKOLU:

-podľa VZN 3/ 2019  ( VZN_032019 o určení výšky príspevkov pre školy a ŠZ v ZP Mesta SLIAČ )

1.Zriaďovateľ, v zmysle ustanovenia § 28 ods. 5 školského zákona, určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole nasledovne :

a.deti od 3 do 6 rokov veku    16,00 €

b.deti do 3 rokov veku             50,00 €

c.za prázdninovú činnosť za dieťa v mesiaci júl a august    16,00 €

 

POPLATOK ZA STRAVU :

-podľa nariadenia školskej jedálne (strava od september 2019  )

a. predškoláci     7,80 €

b. ostatné deti   31,80 €