Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách od 16.09. 2020

Organizácia a podmienky výchovy a  vzdelávania v materských školách od 16.09. 2020

Zákonný zástupca:

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). (Z tohto dôvodu prosíme rodičov, aby sa pri preberaní svojho dieťaťa nezdržiavali v priestoroch materskej školy dlhšie, ako je nutný a potrebný čas pre prebratie dieťaťa – najmä v poobedných hodinách Vás prosíme dieťa vyzdvihnúť a opustiť priestory MŠ a nezotrvávať na školskom dvore.)

 

  • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2020/2021.

 

  • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.
  • Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočitávajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia  predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti  a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

  • Rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

OPATRENIA MAJÚ SMEROVAŤ KU IMPLEMENTÁCII ODPORÚČANÍ ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA ZALOŽENÉ NA PRINCÍPE ROR = RÚŠKO + ODSTUP+RUKY (dezinfekcia a umývanie)