Rada školy

Rada školy

Rada školy pri MŠ Jána Cikkera 651/2 962 31 Sliač bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 03.04.2013. Funkčné obdobie začalo dňom 03.04.2013 na obdobie 4 rokov.

Členovia rady školy:

Dátum ustanovenia: 03.04.2013
Počet členov: 7

  • Predseda RŠ: Eva Bálintová
  • pedagogickí zamestnanci: Eva Bálintová
  • od 17.9.2015: Miriam Nociarová
  • nepedagogickí zamestnanci: Anna Bendíková
  • rodičia: Igor Šiagi 
  • od 8.9.2015: Aneta Franková
  • od 8.9.2015: Michal   Cejzl
  • delegovaní zástupcovia MÚ Letecká 1, 962 31 Sliač od 5.2.2015: Marek Moravčík

 

19mar2017

Nakoľko sa skončilo funkčné obdobie Rady školy, Vám oznamujeme, že dňa 23.3.2017 o 16.00 hodine sa uskutočnia voľby do Rady školy zo zástupcov rodičov detí. Kto má záujem iniciatívne pomáhať a presadzovať záujmy Materskej školy, rodičov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov a  vyjadrovať sa k školskej problematike, môže sa prihlásiť za kandidáta na e-mail: matskol@centrum.sk  do 22.3.2017.